Privacyverklaring

Gastouderopvang Kayla gevestigd aan de Gastelseweg 40 te Budel (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteen is gezet.

Tevens leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • BSN
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

• Intakelijst kind
• Plaatsingsovereenkomst
• Aanvraagformulier
• Mutatieformulier(en)
• Observatielijst(en)
• Correspondentie
• Medicijnverklaring; indien van toepassing
• Originele observaties
• Toestemmingsformulieren achterwacht, uitstapjes, buikslapen, etc.
• Ouder-kind-gegevens

De gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:
– Het aangesloten gastouderbureau, zij verzorgen de facturering.
– De GGD, de opvang wordt gecontroleerd door de GGD. Deze controleert de opvang op bijvoorbeeld het kind aantal. De GGD kan hierbij om de gegevens van het kind vragen, (naam, geboortedatum).
– Boekhouder. Om mijn boekhouding te kunnen doen, moet de boekhouder een aantal gegevens inzien die betrekking hebben op de financiën.
– Achterwacht, zij heeft een formulier met de naam, de geboortedatum, adres, telefoon en huisarts, tot beschikking. Zodat zij kan handelen bij calamiteiten.
– Veilig thuis, in het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie uit te wisselen bij een vermoeden van kindermishandeling. De ouders worden vooraf over mijn vermoeden geïnformeerd. U heeft zelf ook recht op inzage van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, bewaard. De onderstaande bewaartermijnen zijn van toepassing vanaf het moment dat het kind de opvang verlaat en/of de overeenkomst wordt gestopt:

Gegevens ouders:
Volledige naam, overeenkomst/contract, financiële transacties/facturen: 7 jaar wettelijk Adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummers: 2 jaar aanbevolen

Gegevens kind:
Volledige naam, 7 jaar wettelijk Adresgegevens, geboortedatum, medische/gezondheid gegevens, gegevens ontwikkeling kind: 2 jaar aanbevolen (dag)boek/overdracht en beeldmateriaal: 1 jaar aanbevolen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aangeven bij de gastouder. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht om gegevens te verwijderen, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Gastouderopvang Kayla neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de op de eerste pagina genoemde contactgegevens van deze privacyverklaring.

Foto’s en beeldmateriaal
Dit privacyreglement richt zich op het gebruik van persoonsgegevens. Het gaat hierbij vooral om inschrijfgegevens en plaatsingsgegevens. Wel willen wij er even op wijzen dat de gastouder ook gebruik maakt van foto`s en beeldmateriaal. Deze foto`s en beeldmateriaal kan gebruikt worden voor onze nieuwsbrief, website, facebookpagina, Instagram, in groepsapp met de ouders. De foto`s en beeldmateriaal worden bewaard op de opvang telefoon en laptop die goed worden beveiligd.

Gastouderopvang Kayla werkt met verschillende formulieren die de wensen van de vraagouder verduidelijken. Hierbij is ook een toestemmingsformulier voor het gebruik van foto`s en beeldmateriaal. Als de vraagouder geen toestemming geeft dan wordt dit gerespecteerd en zullen wij hiernaar handelen. We willen dat de vraagouder met vertrouwen hun kindje naar de opvang kan brengen.

Klachten
Wij hopen dat u tevreden bent en als u dit niet bent dit bij ons kunt aangeven. We nemen klachten serieus en zullen ons best doen er samen op een positieve manier uit te komen. U kunt met uw klacht(en) terecht bij een van de gastouders Kelly Goedhardt of Yvonne Rutten.

We hopen er natuurlijk samen uit te komen. Maar voelt u zich toch niet gehoord bij ons dan kunt u altijd terecht bij autoriteit persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Vragen over onze gastouderopvang?

Neem contact met ons op door te bellen of ons formulier in te vullen.